Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
II. CELE I ZADANIA SZKOL

§1

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dn. 07.09.1991r. o systemie oświaty

/tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572/ ze zmianami oraz wydanych na jej

podstawie aktów wykonawczych, programu wychowawczego, profilaktycznego szkoły i programy własne nauczycieli.

 

 

  1. Na pierwszym etapie kształcenia zintegrowanego w klasach I - III szkoła rozwija i ukierunkowuje ciekawość poznawczą dziecka, wyposaża je w narzędzia umożliwiające aktywność badawczą, rozwija wrażliwość estetyczną oraz stwarza warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej. Umiejętności te będą rozwijane na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych, takich jak koło teatralne, muzyczne, koło plastyczne, zajęcia taneczne. Pokazuje dziecku złożoność świata oraz miejsce człowieka w środowisku przyrodniczym, społecznym i kulturowym
  2. Na drugim etapie kształcenia, w klasach IV - VI, szkoła stwarza warunki do nabywania wiedzy i umiejętności, umożliwia rozwój ciekawości poznawczej i aktywności intelektualnej uczniów, promuje kreatywne postawy, wspomaga rozwój zainteresowań, uczy życia i aktywności w grupie rówieśniczej, rozwija aktywność kulturalną, kształtuje zdolność dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności, kształtuje zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego. Przygotowuje uczniów klas VI, kończących szkołę, do sprawdzianu wiadomości i umiejętności.

    Reasumując, niepubliczna szkoła podstawowa powinna poprzez realizację programów nauczania oraz pracy dydaktyczno - wychowawczej na najwyższym poziomie, wyposażyć ucznia w wiedzę umożliwiającą kontynuację nauki w gimnazjum oraz rozwijać jego indywidualne zdolności i zainteresowania.