Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
III. ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Uczniowski

Dyrektor

§ 1

Szkołą kieruje Dyrektor, którym może być nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu zarządzania placówką oświatową, pedagogiczne i co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej w pełnym wymiarze zajęć. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników szkoły.

 

§2

Funkcję Dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje osoba prowadząca.

 

§3

Dyrektor szkoły planuje, kieruje, organizuje i nadzoruje pracą szkoły zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa, jednoosobowej odpowiedzialności, a w szczególności:

 

a. kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz,

b. sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w tym systematycznie hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli oraz prowadzi dokumentację hospitacji

c. dokonuje oceny pracy nauczycieli,

d. przewodniczy Radzie Pedagogicznej,

e. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji,

f. przedkłada do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej projekty planów pracy szkoły, a następnie do ich zatwierdzenia, kieruje ich realizacją, składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji.

g. ustala, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

h. przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,