Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
IV. FORMY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

 

§ 1

1. Rodzice są zobowiązani do terminowego uiszczania opłaty za szkołę, do 10 dnia każdego miesiąca.

2. Zebrania z rodzicami odbywać się będą we wrześniu, styczniu i czerwcu a w pozostałe miesiące dni otwarte w ustalonych przez Radę Pedagogiczną dniach tygodnia.

3. Formy współpracy z rodzicami uwzględniają: Prawo rodziców do:

a. znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania i

przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych uczniów i przepisów w sprawie oceny z zachowania, oraz przyjętych kryteriów,

b. znajomości zdań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danym oddziale ( klasie) i szkole,

c. uzyskania rzetelnej informacji o dziecku, jego zachowaniu, postępów w nauce i przyczyn ich trudności,

d. uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci,

e. do korzystania z informacji pedagoga szkolnego w sprawie rozwoju psychofizycznego ich dziecka i dalszego kształcenia,

f. do uczestnictwa w procesie dydaktycznym w ramach lekcji otwartych, po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem.

 

Obowiązki rodziców :

a. zapoznanie się z treścią dokumentów szkoły regulujących zasady organizacji i funkcjonowania szkoły,

b. podpisanie i przestrzeganie kontraktu określającego zasady współpracy między uczniem-rodzicami – szkołą

c. dostarczenie do szkoły wszystkich dokumentów istotnych dla właściwego sprawowania opieki nad dzieckiem, w szczególności dokumentów dotyczących wskazań zdrowotnych, opinii psychologiczno - pedagogicznych

d. zapewnienie systematycznej i punktualnej obecności ucznia w szkole,

e. zapewnienie dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

f. powiadomienie wychowawcy lub dyrektora szkoły o przewidywanej dłuższej nieobecności dziecka i jej przyczynach,

g. usprawiedliwianie nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych w terminie dwóch tygodni od zakończenia nieobecności

h. ponoszenie odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone w mieniu szkolnym z winy ucznia.

g. w przypadku problemów ucznia z nauką lub zachowaniem sygnalizowanych przez szkołę, ścisła współpraca w szczególności z wychowawcą i dyrektorem.