Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1

Szkoła jest czynna przez 11 m-cy w roku. Osoba prowadząca szkołę zawiera umowę z rodzicami ( opiekunami prawnymi) dziecka na rok.

 

§2

Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§3

Szkoła tworzy własny ceremoniał szkolny.

 

§4

Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej, materiałowej określają odrębne

przepisy. Bezpośrednim przełożonym Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej" Nasza Szkoła" w Warszawie, jest osoba prowadząca szkołę.

 

§ 5

Zmiany w niniejszym statucie mogą być dokonywane w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia i zatwierdzenia.

Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2008r.