Błąd
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
V. ORGANIZACJA SZKOŁY

Terminy rozpoczynania i zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego wydane przez MENiS.

 

§1

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział ( klasa), złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Liczba uczniów w oddziale ( klasie) nie przekracza 16 osób.
 3. W szkole jest tworzony oddział zerówki , liczba uczniów w oddziale nie przekracza 16 osób.

 

§2

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć wynikający z ramowego planu nauczania.
 4. Organizację stałych lekcyjnych i pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora, uwzględniający zasady bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i nauczycieli.
 5. Dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 6. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny, tygodniowy czas tych zajęć.