Błąd
 • JFTP::login: Unable to login
 • JFTP::write: Unable to use passive mode
VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 1

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
 2. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych w szkole określają umowy zawarte z pracownikami, w oparciu o obowiązujące przepisy.
 3. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do przestrzegania zarządzeń zawartych w kodeksie pracy i regulaminie pracy.

 

§2

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:

a. Zadania dydaktyczne:

 • rytmiczne, prawidłowe realizowanie procesu dydaktycznego na podstawie programów nauczania, zawierających podstawę programową,
 • podanie rodzicom i uczniom informacji o podręcznikach, ćwiczeniach wykorzystywanych na lekcjach oraz zasadach oceniania, klasyfikowania, promowania uczniów, jak również podania wymagań na poszczególne oceny z każdego przedmiotu,
 • stała troska o pomoce dydaktyczno - wychowawcze oraz gromadzenie i uzupełnianie nowymi środkami dydaktycznymi,
 • bezstronność i obiektywizm w ocenianiu uczniów, przekazywanie informacji uczniom i rodzicom o przewidzianej dla uczniów ocenie niedostatecznej okresowej lub rocznej na miesiąc przed zakończeniem okresu,
 • udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń,
 • odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć przez niego prowadzonych,
 • doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej,
 • opieka nad młodszym nauczycielem,
 • udział w konferencjach i szkoleniach