Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
VII. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 1

  1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej.
  2. Na wniosek rodziców naukę w klasie I może także rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeśli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki w szkole.
  3. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno pedagogicznej.

 

§2

Prawa i obowiązki uczniów

1. Uczeń ma prawo do:

a. właściwej organizacji procesu kształcenia,

b. opieki wychowawczej i warunków bytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą fizyczną bądź psychiczną oraz ochronę i poszanowanie jego godności,

c. swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie narusza dobra innych osób, d. rozwijania zainteresowań, zdolności, talentów, itp.

e. podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym,

f. pomocy w przypadku trudności w nauce, korzystania z poradnictwa psychologiczno - pedagogicznego i zawodowego,

g. korzystania z pomieszczeń, pomocy, środków dydaktycznych, księgozbioru,

h. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową, zrzeszanie się w organizacje kierowane przez wybranego pedagoga,

i. do odwołania się od oceny z zachowania ma prawo każdy uczeń, jeżeli wychowawca klasy nie zastosował kryteriów ustalonych dla danej oceny i nie zasięgnął opinii członków Rady Pedagogicznej oraz kolegów ucznia w sprawie wystawionej przez siebie oceny.