Błąd
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
VIII. RODZAJE KAR I NAGRÓD

§ 1

1. KARY:

a. upomnienie wychowawcy, b. nagana dyrektora

c. obniżenie oceny z zachowania

2. O przydzieleniu kary powiadamiani są rodzice ( opiekunowie prawni) ucznia

3. Kara nie może naruszać nietykalności i godności osobistej ucznia.

4. Uczeń może odwołać się od udzielonej mu kary do Rady Pedagogicznej w terminie 7 dni. Rada Pedagogiczna po rozpatrzeniu odwołania przedłoży w terminie 7 dni odpowiednie wnioski Dyrektorowi szkoły.

Decyzję co do utrzymania kary lub jej uchylenia podejmuje Dyrektor w terminie do 7 dni od daty otrzymania wniosku Rady Pedagogicznej.

 

§2

1. NAGRODY:

a. pochwała wychowawcy,

b. pochwała dyrektora szkoły,

c. nagroda książkowa,

d. nagroda rzeczowa dla uczniów klas VI wraz z dyplomem "Wzorowy Absolwent".

e. List pochwalny do rodziców.

2. O przyznaniu nagrody powiadamiani są rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.

3. Szczegółowe prawa i obowiązki, nagrody i kary ujęte są w regulaminie ucznia